کیفیت محصولات

Rotabroach runs an extensive quality program, using state-of-the-art technology and testing equipment and are ISO 9001 certified

link up

sheffield

تصویری یافت نشد

تبدیل مورس

تبدیل مورس های ارائه شده توسط رپتور در سایزهای مورس ت 5 موجود است با به کارگیری این تبدیل ها می توان گردبرهای رپتور ر در هر دستگاهی مورد استفاده قرار داد.
امتیاز: هنوز امتیازی به این محصول داده نشده است.
توضیحات

شمارۀ قطعه

مورس

شفت گردبر

عمق 

CA120

2

05/19 میلیمتر

50 میلیمتر

RMT3

3

05/19 میلیمتر

50 میلیمتر

RMT3+ پین راهنما RA3120

3

05/19 میلیمتر

75 میلیمتر

RMT3+ پین راهنما RA3122

3

05/19 میلیمتر

100 میلیمتر

RMT3X

3

32 میلیمتر

50 میلیمتر

RMT3X+ پین راهنما RA3121

3

32 میلیمتر

75 میلیمتر

RMT3X+ پین راهنما RA3123

3

32 میلیمتر

100 میلیمتر

CA140

4

05/19 میلیمتر

50 میلیمتر

CA1475

4

05/19 میلیمتر

75 میلیمتر

CA340

4

32 میلیمتر

50 میلیمتر

CA3475

4

32 میلیمتر

75 میلیمتر

CA1575

5

05/19 میلیمتر

75 میلیمتر

CA3510

5

32 میلیمتر

100 میلیمتر

CA1510

5

05/19 میلیمتر

100 میلیمتر

نظرات

نظری برای این محصول ارسال نشده است.